Taisyklės

TAISYKLĖS

I. Sąvokos

 1. Interneto svetainė – internetinė svetainė, kurios adresas www.protingaspasirinkimas.lt.
 2. Vartotojas – bet kuris Interneto svetainėje užsiregistravęs asmuo.
 3. Organizatorius – UAB „SANITEX“, juridinio asmens kodas 110443493, registruotos buveinės adresas Raudondvario pl. 131, Kaunas. Organizatorius nuo 2005-01-27 įregistruotas Asmens duomenų valdytojų valstybės registre, įregistravimo kodas P3139.
 4. Vykdytojas – reklamos agentūra, Užsakovo pavedimu ir interesais vykdantis Žaidimas.
 5. Žaidimai – Organizatoriaus rengiami reklaminiai žaidimai ir/ar reklaminės akcijos, skelbiamos Interneto svetainėje.
 6. Taisyklės – šios Žaidimų ir Interneto svetainės taisyklės.
 7. Privatumo politika Privatumo politika, nustatanti Vartotojo duomenų rinkimo, saugojimo bei naudojimo tvarką, skelbiama Interneto svetainėje.

II. Bendrosios nuostatos

 1. Šios Taisyklės yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Vartotojo bei Organizatoriaus teisės ir pareigos, Žaidimų vykdymo tvarka, šalių atsakomybė ir kitos susijusios nuostatos.
 2. Siekdamas dalyvauti Žaidimuose Vartotojas privalo susipažinti su šiomis Taisyklėmis ir Privatumo politika bei registracijos Interneto svetainėje metu atitinkamame laukelyje pažymėti, jog su jomis susipažino ir sutinka. Jeigu Vartotojas su Taisyklėmis ir/ar Privatumo politika nesutinka, Vartotojas netenka teisės dalyvauti Žaidimuose.
 3. Interneto svetainėje užsiregistruoti ir dalyvauti Žaidimuose turi teisę tik veiksnūs fiziniai asmenys. Nepilnamečiai nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus dalyvauti Žaidimuose turi teisę tik turėdami tėvų arba globėjų sutikimą, išskyrus atvejus, kai jie savarankiškai disponuoja savo pajamomis. Vartotojas, registruodamasis Interneto svetainėje ir sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, tuo patvirtina, kad jis turi teisę dalyvauti Žaidimuose.
 4. Vartotojas gali registruotis Interneto svetainėje bet kuriuo iš toliau nurodytų būdų:
  • Vartotojas gali susikurti nuolatinę paskyrą, pateikdamas reikalaujamus asmens duomenis vieną kartą. Šiuo atveju Vartotojui siekiant dalyvauti konkrečiame Žaidime, Vartotojas jame registruojasi naudodamas savo paskyrą ir asmens duomenys pakartotinai neteikiami;
  • Vartotojas gali registruotis atskirai pasirinktuose Žaidimuose. Šiuo atveju Vartotojas reikalaujamus asmens duomenis pateikia kiekviename Žaidime, kuriame registruojasi.
 5. Vartotojas, Interneto svetainėje susikūręs nuolatinę paskyrą, sutinka, kad Vartotojo nurodytu elektroninio pašto adresu jam būtų siunčiami naujienlaiškiai apie Interneto svetainėje pateikiamus produktus bei  Žaidimus. Vartotojos turi teisę atsisakyti naujienlaiškių, informavęs apie tai Organizatorių elektroninio pašto adresu ltinfo.im@pg.com.

III. Žaidimų vykdymo tvarka

 1. Vartotojas, registruodamasis Žaidime, turi prisijungti per savo nuolatinę paskyrą arba atskirai pateikti reikalaujamus duomenis bei, jeigu reikalaujama, dalyvauti Žaidime teisę suteikiančio pirkimo kvito ar prekės identifikavimo kodą, taip pat atlikti kitus konkretaus Žaidimo taisyklėse nurodytus veiksmus. Tokiu būdu Vartotojui suteikiama galimybė laimėti Žaidimo taisyklėse nurodytus prizus (toliau – Prizai).
 2. Žaidimo laimėtojai išrenkami Žaidimo taisyklėse nustatytu būdu. Vartotojas supranta ir sutinka, kad, jeigu kitaip nenurodyta konkretaus Žaidimo taisyklėse, Žaidimo laimėtoju išrenkamas tik vienas ar keli iš visų jame dalyvaujančių Vartotojų ir Organizatorius negarantuoja ir jokiu būdu neįsipareigoja suteikti Vartotojui Prizą kiekviename Žaidime, kuriame jis registruojasi.
 3. Prizai Žaidimą laimėjusiam Vartotojui pateikiami Organizatoriaus pasirinktu būdu ir forma. Jeigu Vartotojas turi Prizą atsiimti nurodytoje vietoje nurodytu laiku, Vartotojui neatsiėmus Prizo per atitinkamo Žaidimo taisyklėse nurodytą terminą, Prizas grąžinamas Organizatoriui ir pakartotinai Vartotojui neteikiamas.
 4. Vartotojas sutinka, kad Vartotoją paskelbus Žaidimo laimėtoju, Organizatorius turi teisę Interneto svetainėje paskelbti laimėjusio Vartotojo vardą, pavardę ir laimėjusio pirkimo kvito numerį, o Vartotojui sutikus ir kitus duomenis.

IV. Vartotojo teisės ir įsipareigojimai

 1. Vartotojas, siekdamas gauti teisę dalyvauti Žaidimuose, įsipareigoja užsiregistruoti Interneto svetainėje ir pateikti tikslius ir teisingus, registracijos metu reikalaujamus duomenis. Pasikeitus asmens duomenims Vartotojas privalo juos atnaujinti pateikdamas naujus teisingus duomenis savo asmeninėje paskyroje.
 2. Vartotojui susikūrus asmeninę paskyrą Interneto svetainėje, Vartotojas atsako už prisijungimo informacijos (paskyros prisijungimo vardo ir slaptažodžio)  saugumą ir įsipareigoja neperduoti šių duomenų tretiesiems asmenims. Jei Vartotojas praranda prisijungimo duomenis, jis gali kreiptis į Organizatorių skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis arba spausti nuorodą „Slaptažodžio priminimas“ ir taip prisijungimo duomenis atnaujinti.
 3. Vartotojas įsipareigoja naudotis Interneto svetaine tik asmeniniais, nekomerciniais tikslais bei laikydamasis šių Taisyklių, viešosios tvarkos ir kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų. Vartotojui draudžiama keisti, kopijuoti, platinti, perduoti, rodyti, demonstruoti, atkurti, skelbti, licencijuoti, kurti išvestinius darbus, perleisti ar parduoti kokį nors Interneto svetainėje esantį arba pateiktą turinį arba pranešimus, įskaitant, be apribojimų, tekstą, grafiką, nuotraukas, vaizdus, animaciją, garsą, iliustracijas, informaciją, programinę įrangą, produktus ar paslaugas ir jų išdėstymą.
 4. Vartotojas supranta ir sutinka, kad Vartotojui suteikiama galimybė laimėti Prizus, tačiau Vartotojo užsiregistravimas Interneto svetainėje ir jokie veiksmai ar pareiškimai savaime nereiškia, kad Vartotojas bus paskelbtas Žaidimo laimėtoju ir/ar laimės Žaidimo Prizą ir dėl to Vartotojas nereikš Organizatoriui ir/ar Vykdytojui jokių pretenzijų.
 5.  Jeigu Organizatoriaus įsteigtas Žaidimo Prizas yra trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos, įskaitant dovanų čekius/kuponus, Prizą laimėjęs Vartotojas įsipareigoja susipažinti su tokio trečiojo asmens paslaugų teikimo ir užsakymo taisyklėmis, skelbiamomis tokių trečiųjų asmenų interneto svetainėse arba paslaugų teikimo vietose arba pateikiamose kartu su Prizu, bei jų laikytis. Organizatorius neatsako už Vartotojo galimybę užsisakyti ir/ar pasinaudoti paslaugomis, jeigu Vartotojas nesilaikė aukščiau minėtų taisyklių.
 6. Vartotojas turi teisę bet kada ištrinti savo paskyrą Interneto puslapyje. Tokiu atveju Vartotojas netenka galimybės galimybės dalyvauti atitinkamuose Žaidimuose bei laimėti Prizus. Jeigu Vartotojas yra užsiregistravęs tik konkrečiame Žaidime ir siekia panaikinti tokią registraciją bei nebedalyvauti Žaidime, apie tai Vartotojas privalo informuoti Organizatorių elektroninio pašto adresu ltinfo.im@pg.com.

V. Organizatoriaus ir Vykdytojo teisės ir įsipareigojimai

 1. Jei Vartotojas bando pakenkti Interneto svetainės darbo stabilumui ir/ar saugumui ar pažeidžia Taisyklėse nurodytus įsipareigojimus, Organizatorius turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti jam galimybę naudotis Interneto svetaine ir/arba panaikinti Vartotojo paskyrą ir/ar registraciją Žaidime. Bet kokie bandymai pakenkti Interneto svetainės darbo stabilumui yra tiriami ir gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms. 
 2. Organizatorius turi teisę savo nuožiūra pakeisti Interneto svetainės veiklą, pobūdį ar formą, laikinai arba visam laikui nutraukti Žaidimų organizavimą, apie tai iš anksto nepranešęs Vartotojui.
 3. Organizatorius Žaidimus organizuoja savo nuožiūra ir neįsipareigoja nuolat ir/ar reguliariai jų organizuoti, neatsižvelgiant į Vartotojų pateiktus atsiliepimus, nuomonę, užsakymus ar kitokius veiksmus ar pareiškimus.
 4. Organizatorius įsipareigoja gerbti Vartotojo privatumo teisę į jam priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą jo paskyroje ar Žaidimo registracijos formoje, ir naudoti tokią informaciją Privatumo politikoje ir Taisyklėse nustatyta tvarka.
 5.  Jeigu Organizatoriaus įsteigtas Žaidimo Prizas yra trečiųjų asmenų teikiamos paslaugos ir/ar pagamintos prekės, Organizatorius neatsako už tokių paslaugų/prekių kokybę.
 6. Organizatorius turi teisę bet kokias savo teises ir pareigas, nurodytas šiose Taisyklėse, perleisti Vykdytojui.

VI. Vartotojo ir Organizatoriaus atsakomybė

 1. Vartotojas yra visiškai atsakingas už pateiktų savo asmens duomenų teisingumą. Jei Vartotojas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Organizatorius neatsako už dėl to atsiradusius padarinius.
 2. Vartotojas atsako už visus savo veiksmus, atliktus naudojantis Interneto svetaine.
 3. Interneto svetainėje asmeninę paskyrą susikūręs Vartotojas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims ir iš to kylančias pasekmes.
 4. Organizatorius atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Vartotojas nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
 5. Jei Organizatoriaus interneto svetainėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Organizatorius nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklalapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.

VII. Baigiamosios nuostatos

 1. Organizatorius pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus Organizatorius skelbia Interneto svetainėje arba informuoja Vartotojus elektroniniu paštu. Nauja Taisyklių redakcija įsigalioja nuo jos paskelbimo dienos.
 2. Jei po Taisyklių pakeitimo Vartotojas toliau naudojasi Interneto svetaine, dalyvauja (lieka užsiregistravęs) Žaidimuose ir/arba nesiima jokių aktyvių veiksmų, išreiškiančių Vartotojo prieštaravimą, laikoma, kad Vartotojas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.
 3. Organizatorius visus pranešimus Vartotojui siunčia Vartotojo Interneto svetainės paskyroje ar konkretaus Žaidimo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba perduoda informaciją nurodytu telefonu.
 4. Taisyklės yra sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais. Šių Taisyklių pagrindu atsiradusiems šalių santykiams taip pat taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
 5. Jeigu Vartotojas nesutinka su nauja Taisyklių redakcija, jis turi apie tai pranešti Organizatoriui elektroninio pašto adresu ltinfo.im@pg.com. Tokiu atveju Vartotojo paskyra ir/ar registracija Žaidime Interneto svetainėje panaikinama,  ir Vartotojas iš Žaidimo dalyvių sąrašų yra išbraukiamas.